ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระทด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระทด*, -ระทด-

ระทด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระทด (v.) be sad See also: lament, sadden, mourn Syn. สลด, เศร้าใจ
ระทด (adj.) sad Syn. สลด, เศร้าใจ
ระทดระทวย (v.) be in sorrow See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's never failed me before. She'll turn him into jelly!หล่อนไม่เคยทำฉันผิดหวัง หล่อนจะทำให้มันระทดระทวย
Change the world.ซึ่งเราสามารถระทดกัน ความตาย,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระทด
Back to top