ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับทะเลปานกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับทะเลปานกลาง*, -ระดับทะเลปานกลาง-

ระดับทะเลปานกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับทะเลปานกลาง (n.) mean sea - level See also: average sea - level Syn. ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับทะเลปานกลาง
Back to top