ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับชั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับชั้น*, -ระดับชั้น-

ระดับชั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับชั้น (n.) degree See also: level, class
English-Thai: HOPE Dictionary
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
stratum(สเทร'ทัม) n. ชั้น,ชั้นพื้นดิน,ชั้นหิน,ชนชั้น,ระดับชั้น,ชั้นเนื้อเยื่อ,ชั้นเซลล์,ชั้น มหาสมุทร,ชั้นบรรยากาศ. -stratous adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graduationระดับชั้น (ที่จะได้รับความช่วยเหลือ) [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buck (adj.) ของระดับชั้นที่ต่ำที่สุด (ทางทหาร)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are levels of survival we are prepared to accept.ยังมีอีกหลายระดับชั้นของการอยู่รอดที่เราพร้อมจะยอมรับ
If the amount he studied her before marriage was equal to a high school degree, he should continue to learn until he gains a college degree, a master's degree and ultimately, a doctorate degree.ถ้าเปรียบการศึดษาเธอก่อนแต่งงาน ก็เทียได้กับจบระดับชั้นมัธยม คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเธอ จนกระทั่งจบมหาลัย ปริญญาโท
Which is not actually accurate because they're not really levels of encryption so much as packets of information all encrypted with a new layer of protection that... that you really don't need to know about.ซึ่งจะไม่สามารถคำนวนค่าที่ต้องได้. เป็นเพราะพวกมันไม่ใช่ระดับชั้นที่แท้จริงซึ่งมันเป็นจำนวนมาก. อย่างกับแพ็คข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเข้ารหัสมีพื้นที่ใหม่ในการป้องกันตัวเองซึ่ง..
Our government was corrupted on every level, and it all happened right under your nose.รัฐบาลมีทุจริตในทุกระดับชั้น และเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้น ใต้การดูแลของคุณ
It's the sound of something important to you disappearing... (All Japan Junior High Applied Science Fair)มันเป็นเสียงที่บอกว่าสิ่งสำคัญของเราสูญหายไป (รับสมัครผลงานทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้น)
The stacking of these two-dimensional layers will create a three-dimensional object.การวางซ้อนกันของ 2 สิ่งนี้ มีระดับชั้นผิวแบบสองมิติ แต่ที่เรากำลังจะสร้างนี้ เป็นวัตถุที่เห็นเป็นสามมิติ
As you've seen, commander, we're a top-tier facility, in the equipment we provide --อย่างที่คุณเห็น ผู้บัญชาการ เราเป็นสถาบันระดับชั้นนำ ทั้งอุปกรณ์ที่เราจัดหา
As you can see, his scores are high across the board.คะแนนเขาสูงมาก ในระดับชั้น
Unlike Formula 1, which began as a pastime for wealthy playboys and aristocrats, NASCAR has very humble, blue-collar origins.ไม่เหมือนกับการแข่งช่วงพักผ่อน ของเพลย์บอยมือเติบในรถสูตรหนึ่ง นาสคาร์เริ่มต้นจาก ชาวบ้านระดับชั้นแรงงาน
I'm going to give it to my father and tell him to put it on the mantelpiece and imagine it's a first-class degree in medicine.ฉันจะเอาไปให้พ่อของฉัน และบอกให้เขาวางไว้บนหิ้ง และคิดว่ามันเป็นระดับชั้นแรกในการแพทย์
Right. As long as there's no rank issues.นั่นแหละ ตราบที่ยังไม่มีการข้ามระดับชั้น
It's like a master class in dishonesty.มันเหมือน ความไม่น่าเชื่อถือ ระดับชั้นครูนะ

ระดับชั้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับชั้น
Back to top