ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดมสมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดมสมอง*, -ระดมสมอง-

ระดมสมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดมสมอง (v.) brainstorm Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now it's your turn. Brainstorm.และทีนี้ถึงตาคุณบ้าง ระดมสมอง
We need to start brainstorming.จริงจังกันหน่อย เราต้องเริ่มการระดมสมองกันแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดมสมอง
Back to top