ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอสักประเดี๋ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอสักประเดี๋ยว*, -รอสักประเดี๋ยว-

รอสักประเดี๋ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอสักประเดี๋ยว (v.) Wait a minute See also: Wait a moment Syn. รอสักพัก Ops. รอนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. Wait a second.ได้สิ รอสักประเดี๋ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอสักประเดี๋ยว
Back to top