ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยตีนกา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยตีนกา*, -รอยตีนกา-

รอยตีนกา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยตีนกา (n.) wrinkle See also: crow´s-feet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย
I love your wrinkles. Both of them.ผมชอบรอยตีนกาของคุณ ทั้งสองอันเลย
Are we doing crow's feet?เรามาฉีดรอยตีนกากันต่อนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยตีนกา
Back to top