ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอมชอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอมชอม*, -รอมชอม-

รอมชอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอมชอม (v.) compromise See also: reach a compromise, come to an agreement, settle, reach an agreement, come to terms, make concessions Syn. ลอมชอม, ออมชอม, ประนีประนอม Ops. แตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your opinion? My opinion is this:หากเรายังไม่บรรลุเป้าหมายการปฏิวัติ เราจะไม่รอมชอมกับฝั่งนั้นเด็ดขาด
I've received news thatข้าได้รับข่าวมาว่า ซุนเหวินจะไม่ยอมรอมชอมแน่ๆ
I get nervous if I don't answer.In case I'll lose the chance for a compromise and end up being bullied.ถ้าฉันไม่รับสาย ฉันก็จะเป็นกังวล ว่าฉันอาจจะเสียโอกาส ที่จะรอมชอมกับนาย และสุดท้ายนายก็ตามรังแกอีก
I know it's not the outcome you had hoped for, but this compromise... may have prevented a lot of bloodshed.บรูซ ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอหวังไว้ แต่การรอมชอมนี้ อาจป้องกันการนองเลือดได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอมชอม
Back to top