ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบปฐมฤกษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบปฐมฤกษ์*, -รอบปฐมฤกษ์-

รอบปฐมฤกษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบปฐมฤกษ์ (n.) premiere See also: gala premier Syn. รอบแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the pre-Lucasized version, remember?นี่เป็นรอบปฐมฤกษ์เลยนะ จำได้มั้ย?
Actually, I'm here to invite you guys to my opening night at McKinley.ที่จริงฉันมาเชิญพวกนาย ไปรอบปฐมฤกษ์ที่แม็คคินลีย์
My invitation to the premiere was rescinded...บัตรเชิญงานวันฉายรอบปฐมฤกษ์ของฉันถูกยกเลิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบปฐมฤกษ์
Back to top