ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอดหูรอดตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอดหูรอดตา*, -รอดหูรอดตา-

รอดหูรอดตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอดหูรอดตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา, รอดสายตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're all in their 60s and 70s now, and there's not a lot of people out there picking up where they've left off.ไฮโดรโฟนนี่เหมือนกับ จะเป็นการทดลอง ลองดูว่าเราจะรอดหูรอดตาไปได้หรือเปล่า พวกคุณจะเข้าไปกับกล้อง 2 ตัวใช่ไหม?
Check the surveillance video, clear out all the apartment Dumpsters, mailboxes, drains, sewers, everything- just try not to let the family see what you're doing, okay?ตรวจสอบเทปบัญทึกภาพ กระจายกำลังออกไป ตรวจถังขยะ กล่องรับจดหมาย ท่อระบายน้ำ ทุกอย่าง อย่าให้รอดหูรอดตา
Most social service organizations are overworked and underfunded.องค์กรบริการสังคมส่วนใหญ่ มีงานที่ต้องดูแลเยอะมาก และไม่ค่อยมีงบประมาณ เรื่องบางเรื่องก็เลยรอดหูรอดตาไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอดหูรอดตา
Back to top