ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองรัง*, -รองรัง-

รองรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองรัง (adj.) be at hand See also: reserves (of money) Syn. สำรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your circulatory systems developed the ability to filter radiation.ระบบไหลเวียนโลหิตของคุณได้รับการพัฒนา มีความสามารถในการกรองรังสี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองรัง
Back to top