ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสเปรี้ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสเปรี้ยว*, -รสเปรี้ยว-

รสเปรี้ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสเปรี้ยว (n.) sour See also: acid taste
English-Thai: HOPE Dictionary
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
piccalilli(พิค'คะลิลลี) n. ผักดองรสเปรี้ยวเผ็ด
raspberry(แรซ'เบอรี) n. ผลไม้ (ต้นไม้) เล็ก ๆ /รสเปรี้ยวจำพวก Rubus, สีม่วงแดงอมดำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bioflavonoid (n.) วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว)
piccalilli (n.) ผักดอกรสเปรี้ยวเผ็ด
sloe (n.) ผลไม้รสเปรี้ยว
sourball (n.) ขนมรสเปรี้ยวชนิดหนึ่ง
vitamin P (n.) วิตามินพี พบในเปลือกผลไม้รสเปรี้ยว (เช่นมะนาว) Syn. bioflavonoid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The day I got pregnant, his mouth tasted really tangy and delicious.วันที่ชั้นท้องในปากเข้ามีรสเปรี้ยวๆอร่อยๆ
Fuck off! Sour is the new "Hot'n Spicy".หุบปากไปน่า รสเปรี้ยวเป็นรสใหม่แน่ "เผ็ดร้อน"
I got gummies, sour gummies and gummy straws.หนูซื้อเยลลี่ เยลลี่รสเปรี้ยว และเยลลี่แบบเส้น
You will find that a sour meal.คุณจะพบว่าอาหารที่มีรสเปรี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสเปรี้ยว
Back to top