ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสเค็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสเค็ม*, -รสเค็ม-

รสเค็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสเค็ม (n.) salty
English-Thai: HOPE Dictionary
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty
pretzel(เพรท'เซิล) n. ขนมปังกรอบรสเค็ม (มักใช้รับประทานกับเบียร์)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halides เฮไลด์ เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
saltily (adv.) อย่างมีรสเค็ม
salty (adj.) ซึ่งมีรสเค็ม See also: เค็ม Syn. briny, alkaline
savory (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury (n.) อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, for a guy who just blew up $43 million, all of a sudden, you are a very generous tipper.คุณรู้สำหรับคนท แค่ระเบิดขึ้น 43 ล้านดอลลาร ทั้งหมดในทันทีที่คุณม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่การต้มกลั่นด้วยน้ำที่มีรสเค็มเป็นคนใจกว้างมาก.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสเค็ม
Back to top