ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมอยู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมอยู่*, -รวมอยู่-

รวมอยู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมอยู่ (v.) belong to See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdiction of, be affiliated with Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
aitchbone(เอค' โบน) n. กระดูกตะโพก, เนื้อสัตว์ส่วนตะโพกที่ตัดให้มีกระดูกตะโพกรวมอยู่ด้วย
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
include(อินคลูด') vt. ประกอบด้วย, รวมอยู่, ใส่ไว้ใน, คลุมถึง, นับรวมเข้า., See also: includable, includible adj., Syn. incorporate
institute of electrical aสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า IEEE (อ่านว่า ไอทริพเพิลอี) เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
localise(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
inclusion(n) การรวมอยู่ด้วย,ความครอบคลุม,สิ่งที่รวมอยู่ด้วย
inclusive(adj) รวมอยู่ด้วย,รวมทั้ง,ประกอบด้วย,ครอบคลุมถึง
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Commingled Recyclables ขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้ ขยะซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ ปะปนรวมอยู่ในถังบรรจุเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
hydrateไฮเดรต, น้ำผลึก, สารประกอบที่มีโมเลกุลของน้ำจำนวนแน่นอนรวมอยู่ด้วยเช่น CuSO4.5H2O ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำ 5 โมเลกุล   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inorganic acid [mineral acid]กรดอนินทรีย์, กรดซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนกับธาตุอื่น หรืออาจมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วย เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
center on (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on, centre round, centre upon
center round (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. center on
center upon (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. center on
centre on (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. center on, center round, center upon
centre round (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on
centre upon (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on
count among (phrv.) รวมอยู่ใน See also: นับอยู่ใน, ถือว่าเป็นพวก Syn. reckon among
subsume under (phrv.) รวมอยู่ใน See also: รวมอยู่ใต้
enclose with (phrv.) รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ) See also: ปิดล้อมด้วย, ล้อมรอบด้วย
enclose in (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within (phrv.) รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ) See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
come under (phrv.) รวมอยู่ในรายการหรือในกลุ่มของ
fall under (phrv.) รวมอยู่ในรายการหรือในกลุ่มของ Syn. come under
integrable (adj.) ซึ่งทำให้รวมอยู่ในกลุ่มได้
multipack (n.) สินค้าหลายชนิดซึ่งรวมอยู่ในห่อเดียวกัน
number among (phrv.) นับรวมอยู่ใน (กลุ่ม)
number with (phrv.) นับรวมอยู่ใน (กลุ่ม) See also: ติดกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you stood up to be counted with the enemy of everything that the Grail stands for.แต่คุณ.. ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย กับศัตรูของทุกๆสิ่ง ที่จอกศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทน
The boars are gathering in the forest.หมูป่าจะรวบรวมอยู่ในป่า
You could be great, you know. It's all here, in your head.เธออาจยิ่งใหญ่ รู้มั้ย รวมอยู่ในหัวเธอหมด
The nerve cells coming alive... and all the senses converge into one part of the body...เส้นประสาทถูกปลุกให้ตื่นตัว แล้วความรู้สึกทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่จุดจุดเดียว...
Whoever dies here today, you will certainly be among them. You're a lord.คนที่จะตายในวันนี้ มีเจ้ารวมอยู่ด้วยแน่.
You want to go back and stand there with the rest of the people who aren't helping?คุณอยากจะกลับไปที่ั่นั่นแล้วยืนรวมอยู่กับคนอื่น ที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยงั้นหรือ
"the number of the cursed is increasing.""เบอร์ที่ต้องคำสาปรวมอยู่ด้วย"
THEY NOW HAVE IT ON THE MENU--ตอนนี้เค้ารวมอยู่ในเมนูด้วยแล้ว
It all meets in the computerแล้วมันก็รวมอยู่ในเครื่องคอม
Who would believe his list film was a golden jubilee.ใครจะเชื่อในงานฉลองครบรอบ50ปีมีชื่อหนังของเขารวมอยู่ด้วย
All right. There's a collective and a cyclic control.มันจะมีตัวควบคุมการบินรวมอยู่
Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the infamous diary of John Wilkes Booth with the name Thomas Gates written on a list along with all the other killers.ท่านผู้มีเเกียรติ ผมขอนำเสนอ... ...หน้าอันอื้อฉาวที่หายไปจากสมุดบันทึก ของจอห์น วิก บู๊ธ.. มีชื่อโทมัส เกตส์ รวมอยู่ใน รายชื่อของกลุ่มฆาตกรด้วย
Comes a point in life when you realize everything you know about yourself, it's all just conditioning.และฉันหวังว่าซักวันหนึ่ง จะมีฉันรวมอยู่ด้วยในนั้น
I should feel so blessed that you would include me in your little group.ที่จะได้ถูกรวมอยู่ในกลุ่มเล็กๆของเธอหนะ
Might wanna phrase that in your own words.บางทีความหมายพวกนั้น รวมอยู่ในคำพูดคุณอยู่แล้ว
Why did you incorporate both viewpoints into one picture?ทำไมท่านถึงนำภาพทั้ง 2 มิติ มารวมอยู่ในภาพเดียวกัน
There were innocents at that party. Understandably collateral.มีคนบริสุทธิ์รวมอยู่ในนั้น โปรดเข้าใจด้วย
We are gathered here together, in the sight of God...เรามารวมอยู่ด้วยกัน ในสายตาของพระเจ้า
Yeah. Well, no, that includes 50 grand for "wear and tear" on my mother.ใช่ ก็นะ นั้นรวมอยู่ใน 5หมื่นดอลล่า สำหรับค่าที่ทำให้แม่ฉันเจออะไรแย่ๆ
Absolutely. It's included.แน่นอนค่ะ ทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นแล้ว
Is eye care included in the health plan?ดูแลตารวมอยู่ในแผนสุขภาพรึเปล่า?
This task force they're trying to put together is hush-hush.หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่เขาพยายามรวบรวมอยู่นี่ มันเป็นความลับ
[chuckles] Well, that one wasn't covered by insurance.[หัวเราะ] คือว่า ของนั้นไม่รวมอยู่ในประกันสุขภาพหรอกนะ
Although shoulder pads can be overwhelming on my delicate frame.งั้นแผ่นรองไหล่ก็คงต้องรวมอยู่ด้วย เพื่อการทุ่มเทของฉัน
What if one of them was your son?ถ้าหนึ่งในนั้นมีลูกท่านรวมอยู่หละ?
Get out. Get out of here, he's not a basket case. Get out.คิดว่าผิวขาวจากการมองเห็นขอบดวงตา ผ่านหน้ากากที่สรวมอยู่
If you could gather in one of the boardrooms.ถ้าพวกคุณแยกตัวไปรวมอยู่ในห้องประชุม
Two parts of space and time that should never have touched, pressed together...สองส่วนของ เวลาและอวกาศ ที่ไม่ควรมาแตะกัน มากดรวมอยู่ด้วยกัน
Well, there goes our deposit.เอ้อ นั่นจะไปรวมอยู่ในบัญชีสะสมของเรา
Now, the profile could include somebody in the neighborhood watch, right?คนร้ายนี่รวมอยู่ใน พวกเฝ้าระวังภัยด้วยใช่มั้ย
In the videos you gave me, there were adult videos too,ในวิดีโอที่คุณให้ฉัน มีหนังโป๊รวมอยู่ด้วย
Your fox energy bead can absorb human energy.ลูกปัดของเธอสามารถที่จะรวมอยู่ในร่างกายมนุษย์คนอื่นๆได้
This will mark the only time in the last six months that all the plates have been in one location.นี่เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน ที่แม่พิมพ์ทั้งหมด จะรวมอยู่ในที่เดียวกัน
We gonna be stay close. Don't move.เราต้องรวมอยู่ด้วยกัน อย่าวิ่ง
Forgive me, but I think you'll find my story is more interesting. Does yours have wet breasts in it?ขอโทษที แต่ฉันว่าเรื่องที่ฉันเล่าน่าสนใจกว่านะ เรื่องที่นายเล่ามีหน้าอกเปียกน้ำรวมอยู่ด้วยไหมเล่า
Sure, that has birds in it.นั่นก็ได้ อย่างน้อยมีนกรวมอยู่ด้วย
And indra's on it.และมีอินทรารวมอยู่ด้วย
I couldn't resist finding out what you think we have in common, but unless it includes an apologyi'm not staying.ฉันอดใจไม่ได้ที่อยากจะรู้ว่า เธอคิดว่าเรามีอะไรตรงกัน แต่ถ้ามันไม่มีการขอโทษรวมอยู่ด้วย ชั้นก็ไม่อยู่หรอกนะ
Any of them have prescriptions filled for sleeping medication as well? Yes, one.มีใครบ้างมั้ยที่มีใบสั่ง ยานอนหลับรวมอยู่ด้วย?
A list which now includes my daughter.ในรายการนั้น ตอนนี้มีชื่อลูกสาวฉันรวมอยู่ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมอยู่
Back to top