ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถไฟลอยฟ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถไฟลอยฟ้า*, -รถไฟลอยฟ้า-

รถไฟลอยฟ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถไฟลอยฟ้า (n.) skytrain See also: air train Syn. รถไฟฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถไฟลอยฟ้า
Back to top