ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถไถนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถไถนา*, -รถไถนา-

รถไถนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถไถนา (n.) tractor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a good skinner. He can wrestle grain bags, drive a cultivator.ถลกหนังเก่ง แบกกระสอบธัญพืชได้ ขับรถไถนาก็ได้
Yeah. Bald-headed guy, drove a cultivator.ใช่ หัวล้าน ขับรถไถนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถไถนา
Back to top