ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ*, -รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ-

รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ (n.) microbus Syn. รถไมโครบัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ
Back to top