ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถยนต์ส่วนบุคคล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถยนต์ส่วนบุคคล*, -รถยนต์ส่วนบุคคล-

รถยนต์ส่วนบุคคล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถยนต์ส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Ops. รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ส่วนบุคคล (n.) private car See also: private vehicle, private automobile Syn. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล Ops. รถยนต์โดยสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถยนต์ส่วนบุคคล
Back to top