ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถมินิบัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถมินิบัส*, -รถมินิบัส-

รถมินิบัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถมินิบัส (n.) minibus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vikram's beautiful minibus awaits.รถมินิบัสคันงามของวิครามรออยู่แล้ว
Please, step into Vikram's beautiful minibus.ขอเชิญทุกคนขึ้นรถมินิบัส ที่สวยงามของวิคราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถมินิบัส
Back to top