ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถถีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถถีบ*, -รถถีบ-

รถถีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถถีบ (n.) bicycle Syn. จักรยาน
English-Thai: HOPE Dictionary
velocipede(วะลอส'ซะพีด) n. รถจักรยานสองล้อสมัยก่อน,รถถีบบนรางรถไฟสำหรับนั่งคนเดียว., See also: velocipedist n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถถีบ
Back to top