ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถจักรยานสามล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถจักรยานสามล้อ*, -รถจักรยานสามล้อ-

รถจักรยานสามล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถจักรยานสามล้อ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, สามล้อ, สามล้อถีบ
รถจักรยานสามล้อ (n.) tricycle Syn. รถสามล้อ, จักรยานสามล้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถจักรยานสามล้อ
Back to top