ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รดน้ำดำหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รดน้ำดำหัว*, -รดน้ำดำหัว-

รดน้ำดำหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รดน้ำดำหัว
Back to top