ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รกเรี้ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รกเรี้ยว*, -รกเรี้ยว-

รกเรี้ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกเรี้ยว (adj.) greatly overgrown See also: densely overgrown with brambles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รกเรี้ยว
Back to top