ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รกทึบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รกทึบ*, -รกทึบ-

รกทึบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกทึบ (adj.) overgrown See also: dense
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
luxuriant (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, overgrown
rank (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, luxuriant, overgrown
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This forest is too thick.ป่านี่มันรกทึบเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รกทึบ
Back to top