ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย้ายออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย้ายออก*, -ย้ายออก-

ย้ายออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
earom(อีรอม) ย่อมาจาก electrically alterable read - only memory แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่า อีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
move out (phrv.) ย้ายออก Syn. move in, move into
clear away (phrv.) ย้ายออกไป See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด Syn. clear off
clear up (phrv.) ย้ายออกไป See also: ย้าย Syn. clean up
get out of (phrv.) ย้ายออกไป See also: หลีกทางให้ Syn. be out of, keep out of
remove from (phrv.) ย้ายออกไป
bring out (phrv.) เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร) Syn. fetch out
evacuate from (phrv.) เคลื่อนย้ายออกจาก See also: อพยพจาก
eviction (n.) การย้ายออก See also: การปลดออก, การไล่ออก Syn. discharge
move on (phrv.) เคลื่อนย้ายออกไป Syn. move along
ouster (n.) การย้ายออก See also: การปลดออก, การไล่ออก Syn. discharge, eviction

ย้ายออก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย้ายออก
Back to top