ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุติปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุติปัญหา*, -ยุติปัญหา-

ยุติปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุติปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Syn. จบปัญหา Ops. สร้างปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zeus, you must bring an end to this!ซุส, ท่านต้องยุติปัญหานี้โดยเร็ว พวกเขาบุกวิหารของเรา และยังบังอาจทำลายเทวรูปของซุส
Howard told Audrey that there was another way she could end the Troubles, but not just for 27 years, but forever.ฮาวเวอร์ดบอกออเดรย์ว่าเนธานเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่เธอสามารถยุติปัญหาได้ ไม่ใช่แค่ 27 ปี แต่ตลอดไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุติปัญหา
Back to top