ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยาใช้ภายใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยาใช้ภายใน*, -ยาใช้ภายใน-

ยาใช้ภายใน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาใช้ภายใน (n.) oral drug See also: oral medicine Syn. ยารับประทาน Ops. ยาทา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยาใช้ภายใน
Back to top