ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยารับประทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยารับประทาน*, -ยารับประทาน-

ยารับประทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยารับประทาน (n.) oral drug See also: oral medicine Syn. ยาใช้ภายใน Ops. ยาทา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยารับประทาน
Back to top