ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยางควาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยางควาย*, -ยางควาย-

ยางควาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยางควาย (n.) name of bird Syn. นกยางขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยางควาย
Back to top