ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยัดเยียดกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยัดเยียดกัน*, -ยัดเยียดกัน-

ยัดเยียดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยัดเยียดกัน (adj.) crowded Syn. เบียดเสียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยัดเยียดกัน
Back to top