ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดจำหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดจำหน่าย*, -ยอดจำหน่าย-

ยอดจำหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดจำหน่าย (n.) circulation Syn. ยอดขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The circulation rate is high because of its genre, so it's better to attract customers.ยอดจำหน่ายสูงเพราะ ประเภทของ ดังนั้นจึงดีกว่าเพื่อดึงดูดลูกค้า
Bestselling authors are always busy. So how well is The Heart selling?นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมักยุ่งเสมอล่ะ ยอดจำหน่ายเหนังสือหัวใจรักเป็นไงบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดจำหน่าย
Back to top