ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดข้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดข้าว*, -ยอดข้าว-

ยอดข้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดข้าว (n.) liquor Syn. น้ำเมา, เหล้า, สุรา, น้ำจันทร์, สุราเมรัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดข้าว
Back to top