ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยวดยานพาหนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยวดยานพาหนะ*, -ยวดยานพาหนะ-

ยวดยานพาหนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยวดยานพาหนะ (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยานพาหนะ, รถรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยวดยานพาหนะ
Back to top