ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุขมนตรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุขมนตรี*, -มุขมนตรี-

มุขมนตรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุขมนตรี (n.) king´s counselor See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุขมนตรี
Back to top