ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มือแม่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มือแม่น*, -มือแม่น-

มือแม่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือแม่น (adj.) accurate See also: precise
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mekong - Ganga Cooperationความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มือแม่น
Back to top