ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มืออยู่ไม่สุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มืออยู่ไม่สุข*, -มืออยู่ไม่สุข-

มืออยู่ไม่สุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออยู่ไม่สุข (v.) pick up things restlessly
มืออยู่ไม่สุข (adj.) cursed with restless hand See also: apt to pick up things
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he is all over her, man.หมอนั่นมืออยู่ไม่สุขจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มืออยู่ไม่สุข
Back to top