ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีลีลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีลีลา*, -มีลีลา-

มีลีลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีลีลา (adv.) rhythmically Syn. มีสัมผัส, คล้องจอง
English-Thai: HOPE Dictionary
rhythmic(ริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส,มีลีลา, See also: rhythmics n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They had their personas. They all had flair.มีลีลาเป็นเอกลักษณ์ ทุกคนมีจุดเด่น
Vern, you know, there's a joyful freedom in your Latin,เวิร์น คุณรู้มั้ย คุณมีลีลาเต้นละตินที่มีความสุขนะจ๊ะ
Require da grace, require da flair...ต้องมีลีลา ต้องมีพรสวรรค์...
It take-a da pace, it take-a da graaaaaace...ต้องมีจังหวะ ต้องมีลีลาาา...
(Sighs) (rufus) ...blow them all away, in a--In a style...* เป่าพวกมันให้หมด แบบมีลีลา *
That exaggerated move, now that's Director Han.เอาเริ่มมีลีลา นั้นแหล่ะ ผ.อ ฮัน
You're never gonna regret going home with that guy from the bar that one time... that was a total tomcat in the sack.ว่าคุณจะไม่เสียใจทีหลัง ถ้ากลับบ้าน ไปกับคนที่อยู่ที่บาร์ ที่ครั้งนึง... เคยมีลีลารักที่จัดจ้าน
♪ He's a one-stop shop, makes the panties drop ♪*เขามีลีลาที่เร่าร้อนจนทำให้เตลิดเปิดเปิง*
Listen, Neal, you play aggressively, but with grace.ฟังนะ นีล นายเล่นหนักหน่วง แต่ก็มีลีลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีลีลา
Back to top