ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีทุกข์*, -มีทุกข์-

มีทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีทุกข์ (v.) be anxious See also: be worried
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"There was no hint of misery.♪ ผู้คนอยู่ดีไม่มีทุกข์ตรม ♪
Even were I not a priest, I could see that your heart... carries a secret weight... and that it is hurting you to bear it alone.ถึงไม่ได้เป็นพระ ข้าก็ดูออกว่าท่านมีทุกข์ ทุกข์หนักเพราะท่านแบกมันไว้คนเดียว
I'll slap you to kingdom come!กำลังชมอย่างมีความสุข แต่ดันมีทุกข์เพราะถูกบัง
I stick with my pals and my pals stick with me.เรามีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้าน
Asking a chief mourner to change programe is also not good.การขอให้คนที่มีทุกข์อย่างหนักเปลี่ยนรายการก็คงไม่ค่อยดี
Good to see you darkening the door of the good shepherd.ดีใจที่เห็นคุณมีทุกข์ ประตูนี่โบสถ์ต้อนรับเสมอ
They say misery loves company, but sometimes it's the company that makes you miserable.เขาว่ากันว่า คนมีทุกข์มักจะต้องการเพื่อนร่วมทาง แต่บางครั้งเพื่อนร่วมทางนี่แหละ นำพามาซึ่งความทุกข์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีทุกข์
Back to top