ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีจริตจะก้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีจริตจะก้าน*, -มีจริตจะก้าน-

มีจริตจะก้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีจริตจะก้าน (v.) be affected See also: put on an act, be artificial
มีจริตจะก้าน (v.) be affected See also: put on an act, be artificial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีจริตจะก้าน
Back to top