ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มิดหัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มิดหัว*, -มิดหัว-

มิดหัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิดหัว (v.) overflow the head Syn. เลยหัว, พ้นหัว,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มิดหัว
Back to top