ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มาตรแม้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มาตรแม้น*, -มาตรแม้น-

มาตรแม้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาตรแม้น (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า
มาตรแม้น (conj.) even if See also: even though, although Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มาตรแม้น
Back to top