ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มันไส้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มันไส้*, -มันไส้-

มันไส้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันไส้ (v.) dislike See also: be repelled by Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
มันไส้ (v.) dislike See also: be repelled by Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's red bean paste bun!นี่มันไส้ถั่วแดงต่างหาก
You put it on your ear and you talk.เธอต้องเอามันไส่ไว้ในหูและพูด
He's that prick that cuffed me to the rooftop.ไอหัวคลวยนั่น มันไส่กุญแจมือชั้นไว้บนดาดฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มันไส้
Back to top