ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มันซูรัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มันซูรัน*, -มันซูรัน-

มันซูรัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มันซูรัน (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, เบือ, เบีย, บุกคางคก
มันซูรัน (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, เบือ, เบีย, บุกคางคก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มันซูรัน
Back to top