ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัธยมศึกษาตอนปลาย*, -มัธยมศึกษาตอนปลาย-

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัธยมศึกษาตอนปลาย (n.) high school education Syn. มัธยมปลาย, ม.ปลาย Ops. มัธยมศึกษาตอนต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย
Back to top