ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มะม่วงพิมเสน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มะม่วงพิมเสน*, -มะม่วงพิมเสน-

มะม่วงพิมเสน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะม่วงพิมเสน (n.) kind of mango

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มะม่วงพิมเสน
Back to top