ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มะม่วงปากตะกร้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มะม่วงปากตะกร้อ*, -มะม่วงปากตะกร้อ-

มะม่วงปากตะกร้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะม่วงปากตะกร้อ (n.) ripe mango

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มะม่วงปากตะกร้อ
Back to top