ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มะม่วงทองปลายแขน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มะม่วงทองปลายแขน*, -มะม่วงทองปลายแขน-

มะม่วงทองปลายแขน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะม่วงทองปลายแขน (n.) a species of mango

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มะม่วงทองปลายแขน
Back to top