ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มะม่วงทองดำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มะม่วงทองดำ*, -มะม่วงทองดำ-

มะม่วงทองดำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มะม่วงทองดำ (n.) a species of mango

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มะม่วงทองดำ
Back to top