ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอบผ่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอบผ่าน*, -มอบผ่าน-

มอบผ่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบผ่าน (v.) transmit See also: transfer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอบผ่าน
Back to top