ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มหาประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มหาประเทศ*, -มหาประเทศ-

มหาประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหาประเทศ (n.) great power See also: powerful nation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มหาประเทศ
Back to top