ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มรณภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มรณภาพ*, -มรณภาพ-

มรณภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรณภาพ (v.) pass away See also: die Syn. ตาย (ใช้กับพระสงฆ์) Ops. เกิด, ชาตะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มรณภาพ
Back to top